ตัวอย่างงานแปลที่ยื่นรับรองกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ตัวอย่างงานแปล

แปลเอกสาร และเซ็นรับรองคำแปลถูกต้อง และยื่นรับรองที่กรมการกงสุล/สถานทูต เพื่อการยื่นวีซ่าสมรส-Partner เรียนต่อ ทำGreencard หรือขอทุนการศึกษา ฯลฯ

(แปลใบรับรองโสด แปลสูติบัตร แปลทะเบ่ียนบ้าน แปลบัตรประชาชน แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบสมรส แปลโฉนด ฯลฯ)

 

เรามีประสบการณ์แปลงานเกือบทุกรูปแบบ--> ขอดูตัวอย่างงานเพิ่มเติม ได้ที่ line: online825 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 518,215